You create.

We deliver.

KLAUZULA INFORMACYJNA

• W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

• Administrator Danych Osobowych

 • Da Vinci Team sp.zo.o. z siedzibą w Katowicach ul. Fliegera 14, 40-060 Katowice, NIP 6342718086 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy,
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy,
  3. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych.
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane pracownikom Administratora bezpośrednio odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, a także innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia – podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom. W przypadku konieczności Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez naszych prawników.
 • Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w celu archiwizacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Nami pod adresem e-mail: biuro@davinci-team.pl, Tel: 0048327390081 lub pisemnie na adres siedziby: Da Vinci Team sp.zo.o. ul. Fliegera 14, 40-060 Katowice
logo