You create.

We deliver.

WARUNKI PRZEWOZU DA VINCI TEAM SP. Z O.O.

 • Niniejsze warunki są ogólnodostępne a Zleceniodawca został poinformowany o realizacji zlecenia zgodnie z nimi.
 • W przypadku rezygnacji ze zlecenia (anulowania, cofnięcia) w okresie krótszym niż 24 godzin od wyznaczonej godziny załadunku, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz DA VINCI TEAM SP. Z O.O. kary umownej w wysokości 200 PLN, w przypadku zlecenia na przewóz krajowy, w wysokości 50 EUR, w przypadku zlecenia na przewóz międzynarodowy.
 • DA VINCI TEAM SP. Z O.O. przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
   .
  • 80PLN krajowe/30EURO międzynarodowe netto za każdą rozpoczętą godzinne postoju pojazdu, w przypadku opóźnienia w załadunku/rozładunku powyżej 4 godzin,
  • 500PLN krajowe/200 EURO międzynarodowe netto za podstawienie pojazdu pod załadunek w przypadku odwołania załadunku lub niemożliwości dokonania załadunku,
  • 80PLN krajowe/30EURO międzynarodowe netto za każdą rozpoczętą godziną przestoju pojazdu spowodowanego brakami lub nieprawidłowością dokumentów dotyczących przewozu lub przesyłki przekazanych przez Zleceniodawcę, jak również przestoju spowodowanego brakiem instrukcji lub wykonaniem instrukcji Zleceniodawcy dotyczących przewozu lub wydania przesyłki,
  • 200PLN krajowe/50EURO międzynarodowe netto za czynności sprawdzenia przesyłki w przypadku szczególnego przekazania po przyjęciu zlecenia do realizacji polecenia (instrukcji) Zleceniodawcy sprawdzenia przez DA VINCI TEAM SP. Z O.O. wagi brutto, zawartości sztuk albo inaczej wyrażonej ilości przesyłki,
 • DA VINCI TEAM SP. Z O.O. odpowiedzialna jest za rozmieszczenie i zabezpieczenie przesyłki zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy oraz według jej najlepszej wiedzy, nie uczestniczy jednak w czynnościach za/rozładunku. W przypadku konieczności podjęcia przez kierowcę jakichkolwiek czynności za/rozładunkowych Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz DA VINCI TEAM SP. Z O.O. wynagrodzenia w wysokości 100euro międzynarodowe/400 zł krajowe netto każdorazowo za czynności załadunkowe lub rozładunkowe.
 • Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego, w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu podczas za/rozładunku lub na skutek wadliwego opakowania przesyłki.
 • W przypadku załadunku przesyłki, której wagi kierowca nie mógł zbadać podczas czynności załadunku i na skutek której doszło do przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi, Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz DA VINCI TEAM SP. Z O.O. w pełnej wysokości wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym opłat, kar, mandatów etc.
 • DA VINCI TEAM SP. Z O.O. obowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim warunków zlecenia transportowego, w szczególności ustalonej wysokości frachtu.. Powyższe zobowiązanie jest wiążące w trakcie realizacji zlecenia oraz przez okres 12miesięcy od dnia jego wykonania.
 • W przypadku poniesienia przez DA VINCI TEAM SP. Z O.O. dodatkowych kosztów lub szkody przewyższających wysokość wynagrodzenia lub kar umownych zastrzeżonych w niniejszych Warunkach, na skutek opóźnienia w za/rozładunku lub odwołania załadunku, przestoju, uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu lub na skutek braku, nieprawidłowości dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę lub spowodowanych brakiem instrukcji lub wykonania instrukcji Zleceniodawcy, DA VINCI TEAM SP. Z O.O. zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania nazasadach ogólnych.
 • Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem przewozu przez DA VINCI TEAM SP. Z O.O. rozpatrywał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby DA VINCI TEAM SP. Z O.O.

logo